Montážní pokyny pro práci s materiály Wolf Podlahy

Pro konstrukce podlah jsou určeny desky Wolf TRI a Wolf TWIN, obě ve standardizovaném formátu 1250 x 625. Pro podlahy s vysokým zatížením je určena deska Wolf PROFESSIONAL s překříženou střední vrstvou.

desky wolf

rozměr

Wolf TRI

1250 x 625 x 15 mm

Wolf TWIN

1250 x 625 x 10 mm

Wolf PROFESSIONAL

1200 x 800 x 15 mm

 

 

Systémové příslušenství pro montáž

produkt

zobrazení

popis produktu

Wolf Tape 5 x 50 m

k olepování hran při formátování desek,

přelepování spár mezi deskami

Wolf spaltbares Vlies

Popis: Wolf spaltbares Vlies_role.jpg

roznášecí vrstva pod masivní podlahy bez zámkového systému

Wolf Multico 400

Popis: m1.jpg

Separační a ochranná podkladní textilie

Obecné pokyny pro práci s materiály Wolf

Podmínky pro skladování a montáž

Materiály Wolf mohou být aplikovány pouze v uzavřených a vytápěných prostorách s konstantními klimatickými podmínkami, tj. teplota zde nesmí být nižší než 15°C a vlhkost vzduchu musí odpovídat rozpětí 40-60%. Desky se musí skladovat ve vodorovné poloze naležato.

 

Aklimatizace

Před vlastní aplikací se musí desky Wolf aklimatizovat v místě pokládky nebo montáže minimálně po dobu 24 hodin. Zabráníme tak nechtěným dilatačním změnám a případným spárám po aplikaci.

Sluneční záření

Materiály Wolf musí být během skladování a aplikace chráněny před slunečním zářením.

 

Podklad

Podklad určený pro aplikaci materiálu Wolf musí být vždy nosný, suchý a pevný, zbavený nerovností a nečistot.

 

Kontrola vlhkosti podkladu

Před pokládkou desek Wolf musí být provedeno měření vlhkosti karbidovou metodou[CM]. Vlhkost podkladu určeného pro aplikaci materiálu Wolf nesmí překročit následující hodnoty:

Podklad

maximální vlhkost v %

Cementový potěr

2,0

Cementový potěr s podlahovým vytápěním

1,8

Anhydrit

0,5

Anhydrit s podlahovým vytápěním

0,3

Dřevěné podklady

Před pokládkou desek Wolf na dřevěné podlahy musí být přezkoušen jejich konstrukční stav (např. přišroubovat volná prkna). Podklad musí být pevný a nesmí pérovat. Pozor na rovinatost.

 

Pohledová strana nahoru a celoplošný kontakt s podkladem

Pohledová strana desky Wolf označená štítkem musí vždy směřovat nahoru, aby bylo zabráněno prohnutí desky. Desky Wolf musí být celoplošně v kontaktu s podkladem.

 

Dilatační spáry u velkých prostor

Dilatační spáru mezi aplikovanými deskami Wolf je třeba vždy vytvořit u místností s délkou přes 20 m.

 

Pokládka plovoucím způsobem nebo lepením

Dle požadované podlahové krytiny mohou být desky Wolf položeny buď plovoucím způsobem, nebo celoplošně lepeny k podkladu. U plovoucích podlah s click systémem, pokládáme desky Wolf také plovoucím způsobem. U lepených krytin musí být desky Wolf celoplošně přilepeny k podkladu, nebo položeny ve dvou vrstvách a slepeny mezi sebou systémovým lepidlem.

Pokládka na sraz, na dilatační pásky u obvodových konstrukcí

Wolf desky pokládáme na sraz v jednotlivých řadách, řady potom na vazbu s přesahem minimálně 100 mm. Desky Wolf jsou kladeny po obvodu na dilatační pásky se svislými konstrukcemi. Je třeba se vyvarovat případných spár, každá taková spára vede ke zhoršení celkového výsledku. Podlahová krytina se obvodových konstrukcí nesmí dotýkat.

 

Pokládka ve dvou vrstvách

Při pokládce desek Wolf ve dvou vrstvách klademe desky na kříž. Je třeba se vyvarovat případných spár, každá taková spára vede ke zhoršení celkového výsledku.

 

Zkracování (formátování) desky

Desky zkracujte na vodorovné stabilní podložce např. přímočarou pilou s keramickým plátkem, okružní pilou s vidiovým kotoučem nebo zalamovacím nožem. Používejte ochranné pomůcky.

 

Olepování

Po zkrácení na požadovaný formát hranu ihned olepte pomocí pásky Wolf Tape. Pro olepování používejte pouze pásku Wolf Tape.

Místnosti s vysokou vlhkostí

V místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu nad 60% je třeba desky Wolf opatřit penetračním nátěrem. V koupelnách je třeba vytvořit vrstvu hydroizolační stěrky a systém dokonale utěsnit.

 

Izolační vrstvy pod desky Wolf

Jsou-li desky Wolf pokládány na izolační vrstvu např. měkké dřevovláknité desky, je třeba dát pozor na pevnost izolačního materiálu v tlaku, kdy musí být minimálně dodrženy dále uvedené hodnoty:

Tloušťka izolační vrstvy

Pevnost v tlaku

≤ 20 mm

100 kPa

> 20 mm do 60 mm

200 kPa

Montáž na stěnu

Desky Wolf kotvíme na stěnu vždy delším rozměrem vodorovně s podlahou. Důvodem je konstrukce desky resp. jednotlivých vln orientovaných v podélném směru. Při provrtání pak nedochází k vysypání písku.

Doporučení

Doporučujeme omezit na minimum veškeré mokré procesy! V případě nutnosti se desky Wolf musí celoplošně penetrovat za přesného dodržení technologických postupů a doporučení výrobce.

 

Vyrovnávací podsyp

Vyrovnávací podsyp u konstrukcí podlah lze aplikovat pouze ve spojité podobě. Volně uložené podsypy ve spojení se systémy Wolf nelze použít. Pod spojitý podsyp je třeba vložit ochrannou fólii a na podsyp položit vrstvu z deskového materiálu např. měkké dřevovláknité desky nebo OSB.

 

 

Přehled konstrukcí – Wolf Phonestar v jedné vrstvě

varianta

řez

popis skladby

dřevěná konstrukce

masivní konstrukce

1

Pro plovoucí nebo lepenou finální krytinu

1. Deska Wolf

2. lepidlo*

3. stávající konst.

2

Pro plovoucí finální krytinu

1. Deska Wolf

2. Wolf Multico 400

3. stávající konst.

3

Pro plovoucí finální krytinu

1. Deska Wolf

2. HWF deska

3. stávající konst.

4

Pro plovoucí finální krytinu

1. Deska Wolf

2. HWF deska

3. spojitý podsyp

4. ochranná fólie

5. stávající konst.

* U plovoucích podlah není nutné lepit desky Wolf k podkladu

 

 

 

 

Přehled konstrukcí – Wolf Phonestar ve dvou vrstvách

varianta

řez

popis skladby

dřevěná konstrukce

masivní konstrukce

5

Pro plovoucí nebo lepenou finální krytinu

1. Deska Wolf

2. lepidlo*

3. Deska Wolf

4. stávající konst.

6

Pro plovoucí nebo lepenou finální krytinu

1. Deska Wolf

2. lepidlo*

3. Deska Wolf

4. Wolf Multico 400

5. stávající konst.

7

Pro plovoucí nebo lepenou finální krytinu

1. Deska Wolf

2. lepidlo*

3. Deska Wolf

4. HWF deska

5. stávající konst.

8

Pro plovoucí nebo lepenou finální krytinu

1. Deska Wolf

2. lepidlo*

3. Deska Wolf

4. HWF deska

5. spojitý podsyp

6. ochranná fólie

7. stávající konst.

* U plovoucích podlah není nutné lepit desky Wolf k podkladu a mezi sebou

 

 

 

 

 

 

Zpracování a formátování

Zaměření a zakreslení potřebného rozměru desky

Formátování desky Wolf pomocí přímočaré pily. Další možností je použití kotoučové pily, rozbrušovačky nebo zalamovacího nože.

Olepení hrany nově naformátované desky páskou Wolf Tape.

Pečlivé přelepení desky páskou Wolf Tape v rozích.

Pečlivé přelepení pásky Wolf Tape v celé její délce.

Hotovo, deska je připravena pro montáž.

   

 

 

 

 

Pokládka desek Wolf Phonestar v jedné vrstvě – krok za krokem

1. Krok – kontrola a příprava podkladu

Je potřeba zkontrolovat rovinatost podlahy (max. 2 mm/2m) a případně ji vyrovnat. Desky Wolf Phonestar musí ležet celou plochou na podkladu. J třeba dodržovat montážní pokyny výrobce.

Při lepení desek Wolf Phonestar k podkladu je tento potřeba:

- u masivních podkladů zkontrolovat vlhkost viz. obecné pokyny pro práci s materiály Wolf

- masivní podklady zbrousit a důkladně vysát

- dřevěné podklady očistit a vysát

2. Krok – nalepení obvodových pásků

Po obvodu podlahy na svislé konstrukce nalepte okrajové pásky. Pozor na čisté provedení v rozích. Přebývající kus okrajového pásku se odstraní po pokládce finální krytiny.

3. Krok – pokládka desek Wolf Phonestar

Desky Wolf Phonestar celoplošně přilepit parketovým lepidlem k podkladu. Lepidlo se nesmí dostat do spár mezi deskami!

Jednotlivé desky pokládáme na sraz v řadách, řady na vazbu s přesahem minimálně 100 mm. Lepidlo se nesmí dostat do styčných spár! Vznikl by tak zvukový most.

Pohledová strana desky označená štítkem musí směřovat vždy do interiéru.

4. Krok – pokládka finální krytiny

Pokládka probíhá plovoucím způsobem nebo celoplošným lepením.

 

Pokládka desek Wolf Phonestar ve dvou vrstvách – krok za krokem

1. Krok – pokládka první vrstvy desek Wolf Phonestar

Pokládka první vrstvy desek Phonestar probíhá tak, jak je popsáno v předchozí kapitole. Při pokládce ve dvou vrstvách není nutné první vrstvu lepit k podkladu.

2. Krok – pokládka druhé vrstvy desek Wolf Phonestar

Druhou vrstvu desek Wolf pokládáme na kříž k první vrstvě. Jednotlivé desky pokládáme na sraz v řadách, řady na vazbu s přesahem minimálně 100 mm.

 

Lepidlo naneste na spodní stranu desky po obvodu 1 – 2 cm od hrany. Dále naneste lepidlo ve vodorovných pruzích každých cca. 10 cm. Používejte disperzní lepidlo na dřevo.

4. Krok – pokládka finální krytiny

Pokládka finální podlahové krytiny probíhá plovoucím způsobem nebo celoplošným lepením.

Popis: P1181175.JPG

Pokládka plovoucí podlahy s click systémem přímo na desky Wolf plovoucím způsobem.

 

Možné skladby v závislosti na finální (pochozí) vrstvě:

 

1) lepené parketové vlysy, mozaika, průmyslová mozaika

parketové vlysy

parketové vlysy

 

celoplošné lepení

celoplošné lepení

Uzin MK 92 S

B 11 ca. 1000-1200 g/m2

spaltbares Vlies*

spaltbares Vlies*

tloušťka 1.3, 250 g/m2

celoplošné lepení**

celoplošné lepení**

Uzin MK 92 S

B 3 ca. 600-800 g/m2

deska Wolf

 

lepení na housenku

lepidlo na dřevo

deska Wolf

deska Wolf

 

celoplošné lepení**

plovoucí

Uzin MK 92 S

B 11 ca. 1000-1200 g/m2

cementový < 2,0 CM % nebo anhydritový < 0,5 CM % potěr

cementový < 2,0 CM % nebo anhydritový < 0,5 CM % potěr

Uzin PE 414 Turbo, nanášet nylonovým plyšovým válečkem ca 100 g /m2

suchý podklad – např. OSB

suchý podklad – např. OSB

bez penetrace

Důležité: Dodržujte výrobcem přesně stanovené pracovní postupy a doporučení!

* Spaltabres Vlies slouží jako roznášecí vrstva a umožňuje pozdější odstranění nášlapné vrstvy bez poškození desek Wolf , ** Celoplošné lepení lepidlem na parkety – např. Uzin MK 92 S

 

2) lepené masivní palubky

masivní palubky

masivní palubky

 

celoplošné lepení

celoplošné lepení

Uzin MK 92 S

B 11 ca. 1000-1200 g/m2

spaltbares Vlies*

spaltbares Vlies*

tloušťka 1.3, 250 g/m2

celoplošné lepení**

celoplošné lepení**

Uzin MK 92 S

B 3 ca. 600-800 g/m2

deska Wolf

 

lepení na housenku

lepidlo na dřevo

deska Wolf

deska Wolf

 

celoplošné lepení**

plovoucí

Uzin MK 92 S

B 11 ca. 1000-1200 g/m2

cementový < 2,0 CM % nebo anhydritový < 0,5 CM % potěr

cementový < 2,0 CM % nebo anhydritový < 0,5 CM % potěr

Uzin PE 414 Turbo, nanášet nylonovým plyšovým válečkem ca 100 g /m2

suchý podklad – např. OSB

suchý podklad – např. OSB

bez penetrace

Důležité: Dodržujte výrobcem přesně stanovené pracovní postupy a doporučení.

* Spaltabres Vlies slouží jako roznášecí vrstva a umožňuje pozdější odstranění nášlapné vrstvy bez poškození desek Wolf , ** Celoplošné lepení lepidlem na parkety – např. Uzin MK 92 S

 

Parketové lepidlo naneste celoplošně stěrkou B3 na desky Wolf. Wolf spaltbares Vlies vkládejte v pásech a dobře přitlačte do lepidla. Jednotlivé pásy pokládejte na sraz bez přesahů!

3) vícevrstvé parkety (pero-drážka)

vícevrstvé parkety

vícevrstvé parkety

 

celoplošné lepení*

celoplošné lepení*

Uzin MK 92 S

B 11 ca. 1000-1200 g/m2

deska Wolf

 

lepení na housenku

lepidlo na dřevo

deska Wolf

deska Wolf

 

celoplošné lepení*

plovoucí

Uzin MK 92 S

B 11 ca. 1000-1200 g/m2

cementový < 2,0 CM % nebo anhydritový < 0,5 CM % potěr

cementový < 2,0 CM % nebo anhydritový < 0,5 CM % potěr

Uzin PE 414 Turbo, nanášet nylonovým plyšovým válečkem ca 100 g /m2

suchý podklad – např. OSB

suchý podklad – např. OSB

bez penetrace

Důležité: Dodržujte výrobcem přesně stanovené pracovní postupy a doporučení!

* Celoplošné lepení lepidlem na parkety – např. Uzin MK 92 S

Popis: Kleber AufbringenPopis: Kleben 2

 

 

4) lepené PVC, linoleum, marmoleum, vinyl, koberec ……

PVC, linoleum, koberec

PVC, linoleum, koberec

 

celoplošné lepení

celoplošné lepení

systémové lepidlo

MDF systém

MDF systém

7 mm

plovoucí

plovoucí

 
 

deska Wolf

 

lepení na housenku

lepidlo na dřevo

deska Wolf

deska Wolf

 

plovoucí

plovoucí

 

cementový < 2,0 CM % nebo anhydritový < 0,5 CM % potěr

cementový < 2,0 CM % nebo anhydritový < 0,5 CM % potěr

Uzin PE 414 Turbo, nanášet nylonovým plyšovým válečkem ca 100 g /m2

suchý podklad – např. OSB

suchý podklad – např. OSB

bez penetrace

Důležité: Dodržujte výrobcem přesně stanovené pracovní postupy a doporučení.

Popis: mdf.jpg

Pomocí MDF systému snadno a rychle vyrovnáte podklad pro podlahové krytiny.

Desky jsou kladeny ve dvou vrstvách na kříž plovoucím způsobem, celková tloušťka systému je 7 mm. Vzniklá plocha se chová jako roznášecí deska a eliminuje namáhání podlahové konstrukce na střih. Před pokládkou nechte MDF desky aklimatizovat v místnosti pokládky po dobu 24 hodin před instalací. Maximální plocha povrchu: 100 m2. Pro délku místnosti v jednom rozměru větší než 10 m musí být vytvořeny dilatační spáry. MDF desky mohou být řezány shora ostrým rovným nožem a následně odlomeny. Při pokládce nechte minimálně 6 mm dilatační spáru mezi MDF deskami a stěnou. Začínejte s pokládkou vždy u kratší stěny místnosti kladením řady 3 mm MDF desek (v polovině podélně rozříznutých), barevným lepidlem vzhůru. Umístěte další řadu celých 3 mm MDF desek (barevným lepidlem vzhůru) těsně k první řadě rozříznutých desek s podélným přesahem - ideálně jako sestavu cihel. Následně položte řadu celých 4 mm desek (průhledným lepidlem dolů) tak, aby přesahovala spodní řadu 3mm MDF desek do poloviny. Dokončete podlahu pokrytím celé místnosti při dodržování způsobu přesahu jednotlivých vrstev MDF desek. Vzniklý, celistvý, pevný, kompaktní podklad je ihned připraven k použití. Na povrch lze celoplošně lepit jakoukoliv krytinu stejně jako na cementovou stěrku (dlažba není doporučena). 

 

5) lepené dlažby a přírodní kámen

dlažba a přírodní kámen

dlažba a přírodní kámen

 

celoplošné lepení

celoplošné lepení

Ardex X78 2200 g/m2

flexibilní lepidlo*

perlinka

flexibilní lepidlo*

perlinka

Ardex X78 2500 g/m2

4x4, 165 g/m2

penetrace

penetrace

Ardex P4

přelepení spár mezi deskami - Wolf Tape

přelepení spár mezi deskami - Wolf Tape

Wolf Tape

deska Wolf

 

lepení na housenku

lepidlo na dřevo

deska Wolf

deska Wolf

 

celoplošné lepení

plovoucí

Uzin MK 92 S

B 11 ca. 1000-1200 g/m2

cementový < 2,0 CM % nebo anhydritový < 0,5 CM % potěr

cementový < 2,0 CM % nebo anhydritový < 0,5 CM % potěr

Uzin PE 414 Turbo, nanášet nylonovým plyšovým válečkem ca 100 g /m2

suchý podklad – např. OSB

suchý podklad – např. OSB

bez penetrace

Důležité: Dodržujte výrobcem přesně stanovené pracovní postupy a doporučení.

* Minimální vrstva lepidla je 5 mm s výstužnou vrstvou perlinky v horní třetině. Je nutné použít okrajové dilatační pásky!

 

Krok 1: Po položení desek přelepte dotykové hrany páskou Wolf Tape.

To zabrání zatečení lepidla mezi desky a vytvoření zvukového mostu. Dále bráníme průniku vlhkosti přes hranu desky, což by mohlo vést k její pozdější deformaci.

Tip: jednotlivé netěsnosti ve spárách dosypte křemičitým pískem ze zbytků desek a potom přelepte páskou Wolf Tape.

 

Krok 2:  Povrchová penetrace

2.1 Desky celoplošně nepenetrujeme povrchovou penetrací.

doporučená penetrace

spotřeba

způsob nanášení

ARDEX P4

270 - 280 g/m2

váleček, štětka

 

Důležité: Dodržujte výrobcem přesně stanovené pracovní postupy a doporučení uvedené v technickém listu výrobku!

Krok 3:  Na napenetrované desky naneseme zubovou stěrkou zubem 10 mm vrstvu flexibilního lepidla.

doporučené lepidlo

spotřeba

způsob nanášení

ARDEX X 78S

2700 g/m2

zubová stěrka 10 mm

Důležité: Dodržujte výrobcem přesně stanovené pracovní postupy a doporučení uvedené v technickém listu výrobku!

Perlinku 4 x 4 mm, 165 g/m2 vložte do vlhkého lepidla a hladkou stranou zubové stěrky zatlačte do lepidla. Jednotlivé pruhy perlinky by měly přesahovat minimálně 100 mm přes sebe. Vrstva lepidla musí být minimálně 5 mm silná! Perlinka musí být umístěna v horní třetině této vrstvy! Povrch musí být naprosto rovný. Nerovnosti a hrudky mohou následně vést k trhlinám ve spárách mezi dlažbou.

Krok 4:  Pokládka podlahové krytiny - dlažby

Dlažbu pokládejte pouze do vrstvy flexibilního lepidla.

V závislosti na teplotě a vlhkosti můžete po 24 hodinách pokládat finální vrstvu podlahové kratiny – dlažbu. Flexibilní lepidlo nanášejte zubovou stěrkou 10 mm. Spáry mezi dlažbou vyplňte pomocí flexibilní spárovací hmoty, např. ARDEX FL Flexible.

Důležité: Při pokládce dlažby dbejte na to, aby se nedotýkala okolních konstrukcí (stěn). Vždy musí být po obvodě vloženy okrajové dilatační pásky. Sokl lepíme pomocí lepidla tak, aby mezi ním a dlažbou byla mezera, která se následně vyplní silikonovým nebo akrylátovým tmelem.

6) plovoucí podlahy – Click systém

Mohou být použity následující systémy: laminát Click, hotové (korkové) parkety Click, hotové parkety Click, PVC Click, linoleum Click

plovoucí podlaha – Click systém

plovoucí

deska Wolf - jedna nebo dvě vrstvy

plovoucí

Wolf Multico 400 nebo dřevovláknitá deska 19 mm*

plovoucí

cementový < 2,0 CM % nebo anhydritový < 0,5 CM % potěr

suchý podklad – např. OSB

* Měkká dřevovláknitá deska 19 mm, pevnost v tlaku 150 kPa ≤ 25 mm / 200 kPa > 25 mm

Důležité: Plovoucí podlaha musí být položena vždy přímo na desku Wolf! Další měkké oddělující vrstvy vedou ke zhoršení vzduchově a kročejové neprůzvučnosti konstrukce. Finální vrstva plovoucí podlahy nesmí přijít do styku s okolními konstrukcemi. Zabráníme tak vzniku zvukového mostu a snížení účinnosti zvukově izolačních desek Wolf. Dodržujte výrobcem přesně stanovené pracovní postupy a doporučení.

Popis: 1 hobra.JPGPopis: 2 wolf.JPGPopis: 3 wolf.JPG

Popis: 4 topeni.JPGPopis: 5 igelit.JPGPopis: 6 prvni řada.JPG

Popis: 7 topeni.JPGPopis: 8 lišta.JPGPopis: 9 celkovy.JPG

Tip:Pokud jsou desky celoplošně přilepeny, vyplňte případné spáry mezi deskami a prostor okolo teplovodních trubek křemičitým pískem. Zvýší se tak účinnost celého systému. Pokud jsou desky položeny volně (plovoucím způsobem) použijte pružný tmel.