Obchodní podmínky internetového prodeje

I. Informace o prodávajícím

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.deskywolf.cz/, který u skupiny DINAGE s.r.o., Ič:29184690, Blatného 3109/1a, 61600 BRNO, Spisová značka C 63997 vedená u rejstříkového soudu v Brně; provozován fyzickou osobou: Ing. Tomáš Sušeň, Ič:75888033, Ratiboř 107, 75621, Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Vsetín. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím v při prodeji zboží mezi Prodávajícím (dodavatelem), kterým  je obchodní společnost CIUR a.s., Obchodní firma: CIUR a.s., Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 819, Sídlo společnosti: Malé náměstí 142/3, 110 00 Praha 1,Adresa výrobního závodu, který realizuje dodávky podle těchto Obchodních podmínek: Pražská 1012, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ: 40612724, DIČ: CZ40612724 a jejími obchodními partnery (dále jen „Kupující").

II. Základní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.deskywolf.cz. Veškeré kontaktní informace na nás naleznete v sekci „Informace o prodávajícím“ (tato sekce je součástí těchto Obchodních podmínek).

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a řídí se především zákonem č. 89/2012 Sb, občanským zákoníkem, v platném znění a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto Obchodních podmínek, kde je proces uzavírání smlouvy (objednávka, potvrzení prodávajícím) popsán. Před odesláním objednávky má kupující možnost ji zkontrolovat a případně opravit. 

Tyto Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na těchto internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek.

Kupní smlouva vzniká okamžikem, kdy je kupujícímu na jeho e-mailovou adresu doručen souhlas (potvrzení) prodávajícího s elektronickou objednávkou kupujícího.

III. Objednání zboží

Objednávky kupující podává prostřednictvím elektronického obchodu na www.deskywolf.cz (dále jen "eShop").

Platná objednávka musí obsahovat:

jméno a příjmení a bydliště kupujícího (nebo název a sídlo kupujícího)

IČ, je-li přiděleno a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH

název zboží (doporučujeme včetně objednávkového kódu)

jednotkovou cenu

způsob odebrání a dopravy

dodací adresu

jméno a příjmení kupujícího, jde-li o právnickou osobu jméno a příjmení osoby oprávněné jménem kupujícího objednávat zboží

všechny další údaje, které kupující považuje za důležité

Odesláním objednávky zboží, které si zákazník vybral, potvrzuje závaznost své objednávky (pokud ji před obdržením objednaného zboží nestornuje) a zároveň potvrzuje svůj souhlas se zněním ustanovení těchto Obchodních podmínek internetového obchodu www.deskywolf.cz.

Pokud kupujícímu (spotřebiteli) nebylo objednané zboží ještě dodáno, je oprávněn svou objednávku stornovat, aniž mu bude prodávající účtovat jakékoliv poplatky. Pokud však zboží již bylo spotřebiteli odesláno, ale dosud nebylo převzato, je kupující povinen uhradit alespoň poštovné a pojistné ve výši prodávajícím skutečně vynaložených nákladů na dopravu (nebo minimálně 290 Kč u zásilek expedovaných do SR) na účet č. Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Praha 4, číslo účtu: 5020010030/5500 pod variabilním číslem objednávky (popř. jiným způsobem po dohodě s prodávajícím). Stornování objednávky nelze provést v případech, kdy kupující není oprávněn od smlouvy odstoupit podle ust. § 1837 občanského zákoníku (viz níže v čl. VII těchto Obchodních podmínek).

IV. Cenové a platební podmínky

Pro kupujícího i prodávajícího jsou závazné ceny platné v okamžiku objednání. Není-li dále v těchto Obchodních podmínkách výslovně uvedeno jinak, jsou veškeré ceny konečné, včetně všech daní v zákonem stanovené výši a recyklačního poplatku PHE.

V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku podle požadavků kupujícího nebo o zboží, které není součástí nabídky eShopu, prodávající kupujícímu předem e-mailem sdělí cenu a termín dodání a vyžádá si jeho e-mailový souhlas.

Kupní cenu je kupující povinen zaplatit jedním z níže uvedených způsobů dle vlastního výběru:

v hotovosti při osobním odběru zboží u prodávajícího

předem bankovním převodem na základě zálohové faktury zaslané prodávajícím kupujícímu e-mailem

na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)

Zboží zůstává do úplného zaplacení vlastnictvím prodávajícího.

V. Dodací podmínky

Podle vlastního uvážení má kupující možnost zvolit osobní odběr zboží u prodávajícího nebo zaslání zboží přepravní službou.

Prodejní sklad v Brandýse nad Labem je otevřen pouze v pracovní dny PO-PÁ: 7:30-14:30.

Je-li kupujícím právnická osoba, je při odběru u prodávajícího přejímající osoba za ni jednající povinna předložit písemné zmocnění za právnickou osobu jednat a současně je povinna identifikovat se platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Při zasílání prostřednictvím přepravní služby je zboží možno zaslat do třetího pracovního dne od vzniku kupní smlouvy přepravní společností GEIS. Podmínkou dodržení termínu je přijetí (potvrzení) objednávky do 16:00 hod. Přepravce garantuje doručení zásilky kamkoliv na území České republiky do 24 hodin. Výše poštovného a dobírečného je určena dle hmotnosti zásilky a řídí se ceníkem přepravní společnosti GEIS. Náklady za poštovné, dobírečné a balné budou zákazníkovi automaticky vypočteny při objednávce v košíku, dle rozměrů, homotnosti a vzdálenosti dopravy dle PSČ.

Pokud byla platba provedena předem na základě zálohové faktury, běží výše uvedená lhůta tří dnů pro zaslání zboží od připsání platby na účet prodávajícího.

Kupujícím doporučujeme bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Dodržením tohoto postupu kupující výrazně sníží riziko případných komplikací s následnou reklamací dodání zásilky. V případě porušení obalu zboží je třeba zásilku ihned rozbalit a zkontrolovat úplnost obsahu dle expedičního listu. Též je nutno věnovat pozornost skutečnosti, zda souhlasí počet dodaných zásilek s počtem zásilek napsaných na expedičním listu přepravce. V případě zjištěného poškození či neúplnosti zásilky je vhodné na místě sepsat zápis o charakteru a rozsahu vad zboží. Převzetím zboží kupující potvrzuje, že dodané zboží nenese známky zjevných vad a poškození. Neúplnou nebo poškozenou zásilku (počet balíků nebo vnější poškození obalu zásilky) doporučujeme neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@deskywolf.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, pro dodatečné reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození dodávky se kupující vystavuje riziku, že s ohledem na jím podepsaný přepravní doklad o úplnosti a vnějším nepoškození zásilky prodávající prokáže, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou a uplatněná reklamace nebude uznána za oprávněnou.

VI. Odpovědnost za vady, uplatňování reklamace

Pokud je kupujícím spotřebitel, informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb, včetně podmínek uplatnění rozporu s kupní smlouvou (dále jen reklamace) spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav jsou obsaženy v Reklamačním řádu, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek a je dostupný na www.deskywolf.cz.

Pokud je kupujícím podnikatel, odpovědnost za vady zboží dodaného podnikatelům se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

VII. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené se spotřebitelem podle těchto Obchodních podmínek, to znamená prostřednictvím komunikace na dálku, se řídí ustanovením § 1829 a násl. občanského zákoníku.

Podle ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění (objednaného zboží).

Podle ust. § 1837 občanského zákoníku nemůže výše uvedeným způsobem spotřebitel odstoupit od smluv:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Prodávající doporučuje:

a) odeslat písemné odstoupení od smlouvy (nejlépe e-mailem na e-mailovou adresu: info@deskywolf.cz)  ve znění např.: „Odstupuji od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:…………………". Datum a podpis.

b) Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií pod bodem a) uvedeného dopisu o odstoupení.

Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího musí být v nepoškozeném stavu, kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) a pokud možno i s kopií dokladu o koupi. Prodávající nepřevezme zboží, které bude zasláno dobírkou. Prodávající doporučuje, aby bylo vracené zboží pojištěno.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží prodávající vystaví dobropis na odpovídající částku a peníze za zboží zašle kupujícímu převodem na jeho účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů od doručení potvrzení o převzetí dobropisu kupujícím prodávajícímu. Vrácená částka bude ponížena o poštovné + balné + pojistné, pokud toto bylo vyúčtováno v původním daňovém dokladu.

Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V tomto případě je kupující povinen chybějící hodnotu nahradit v penězích. V praxi se tak děje formou vyplacení kupní ceny ponížené o částku představující snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku se v případě mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů může kupující obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. V případě mezinárodního mimosoudního řešení sporů se může kupující obrátit na ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR) na webové adrese: (https://webgate.ec.europa.eu/odr).

Podmínky odstoupení od smluv uzavřených s podnikateli se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

VIII. Ostatní ustanovení

Kupující má možnost zboží nabízené prodávajícím na těchto stránkách objednávat též:

• elektronickou poštou na adrese info@deskywolf.cz

• telefonicky na č. +420 601 300 001

Pokud není mezi prodávajícím a kupujícím sjednáno jinak, platí i v případech objednání některým z těchto způsobů tyto Obchodní podmínky. Výjimku tvoří osobní objednávka v provozovně prodávajícího, kdy na tuto se nevztahují ustanovení, která se týkají pouze uzavírání smluv sjednávaných na dálku, tj. „distančních smluv“ podle ust. § 1820 a násl. občanského zákoníku.

Kupující dává prodávajícímu souhlas s užíváním svých osobních údajů za účelem jejich shromažďování a zpracování. Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu svěřené, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Kupující může kdykoliv požádat o jejich změnu či vymazání.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 01. 01. 2015 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Pro objednávky učiněné před zveřejněním nových Obchodních podmínek na těchto stránkách platí znění Obchodních podmínek v okamžiku učinění objednávky.

DINAGE s.r.o., která je zde na trhu již od roku 2009
SPOLEČNOST JE ZAPSÁNA V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU u Krajského soudu v Brně číslo C 63997
IČ 29184690 DIČ CZ29184690
info@deskywolf.cz
www.deskywolf.cz