Montážní pokyny pro práci s materiály Wolf -Stropy

Pro konstrukce stropů jsou určeny desky Wolf TRI a Wolf TWIN, obě ve standardizovaném formátu 1250 x 625.

desky Phonestar

rozměr

Wolf TRI

1250 x 625 x 15 mm

Wolf TWIN

1250 x 625 x 10 mm

 

Systémové příslušenství pro montáž

produkt

zobrazení

popis produktu

Wolf Tape 5 x 50 m

k olepování hran při formátování desek,

přelepování spár mezi deskami

TN 3,5 x 40 – do dřeva

pro přišroubování desky Wolf do dřevěného roštu

TN 3,5 x 35 – do profilu

pro přišroubování desky Wolf do kovového roštu

Obecné pokyny pro práci s materiály Wolf

Podmínky pro skladování a montáž

Materiály Wolf mohou být aplikovány pouze v uzavřených a vytápěných prostorách s konstantními klimatickými podmínkami, tj. teplota zde nesmí být nižší než 15°C a vlhkost vzduchu musí odpovídat rozpětí 40-60%. Desky se musí skladovat ve vodorovné poloze naležato.

 

Aklimatizace

Před vlastní aplikací se musí desky Wolf aklimatizovat v místě pokládky nebo montáže minimálně po dobu 24 hodin. Zabráníme tak nechtěným dilatačním změnám a případným spárám po aplikaci.

Sluneční záření

Materiály Wolf musí být během skladování a aplikace chráněny před slunečním zářením.

Podklad

Podklad určený pro aplikaci materiálu Wolf musí být vždy nosný, suchý a pevný, zbavený nerovností a nečistot.

 

Kontrola vlhkosti podkladu

Před pokládkou desek Wolf musí být provedeno měření vlhkosti karbidovou metodou[CM]. Vlhkost podkladu určeného pro aplikaci materiálu Wolf nesmí překročit následující hodnoty:

Podklad

maximální vlhkost v %

Cementový potěr

2,0

Cementový potěr s podlahovým vytápěním

1,8

Anhydrit

0,5

Anhydrit s podlahovým vytápěním

0,3

Dřevěné podklady

Před pokládkou desek Wolf na dřevěné podlahy musí být přezkoušen jejich konstrukční stav (např. přišroubovat volná prkna). Podklad musí být pevný a nesmí pérovat. Pozor na rovinatost.

 

Dokumentace

Podmínky skladování a podmínky aplikace na místě vlastní pokládky materiálů Wolf musí být před započetím jejich aplikace řádně přezkoušeny a zdokumentovány, a to pro případ uplatnění jakýchkoli práv odběratele ze záruky. Při nedodržení těchto „Obecných pokynů pro práci s materiály Wolf“, nebo chybějící dokumentaci ve smyslu tohoto ustanovení nelze přebrat žádné záruky.

 

Pohledová strana nahoru a celoplošný kontakt s podkladem

Pohledová strana desky Wolf označená štítkem musí vždy směřovat nahoru, aby bylo zabráněno prohnutí desky. Desky Wolf musí být celoplošně v kontaktu s podkladem.

 

Dilatační spáry u velkých prostor

Dilatační spáru mezi aplikovanými deskami Wolf je třeba vždy vytvořit u místností s délkou přes 20 m.

 

Pokládka plovoucím způsobem nebo lepením

Dle požadované podlahové krytiny mohou být desky Wolf položeny buď plovoucím způsobem, nebo celoplošně lepeny k podkladu. U plovoucích podlah s click systémem, pokládáme desky Wolf také plovoucím způsobem. U lepených krytin musí být desky Wolf celoplošně přilepeny k podkladu, nebo položeny ve dvou vrstvách a slepeny mezi sebou systémovým lepidlem.

Pokládka na sraz, na dilatační pásky u obvodových konstrukcí

Wolf desky pokládáme na sraz v jednotlivých řadách, řady potom na vazbu s přesahem minimálně 100 mm. Desky Wolf jsou kladeny po obvodu na dilatační pásky se svislými konstrukcemi. Je třeba se vyvarovat případných spár, každá taková spára vede ke zhoršení celkového výsledku. Podlahová krytina se obvodových konstrukcí nesmí dotýkat.

 

Pokládka ve dvou vrstvách

Při pokládce desek Wolf ve dvou vrstvách klademe desky na kříž. Je třeba se vyvarovat případných spár, každá taková spára vede ke zhoršení celkového výsledku.

 

Zkracování (formátování) desky

Desky zkracujte na vodorovné stabilní podložce např. přímočarou pilou s keramickým plátkem, okružní pilou s vidiovým kotoučem nebo zalamovacím nožem. Používejte ochranné pomůcky.

 

Olepování

Po zkrácení na požadovaný formát hranu ihned olepte pomocí pásky Wolf Tape. Pro olepování používejte pouze pásku Wolf Tape.

Místnosti s vysokou vlhkostí

V místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu nad 60% je třeba desky Wolf opatřit penetračním nátěrem. V koupelnách je třeba vytvořit vrstvu hydroizolační stěrky a systém dokonale utěsnit.

 

Izolační vrstvy pod desky Wolf

Jsou-li desky Wolf pokládány na izolační vrstvu např. měkké dřevovláknité desky, je třeba dát pozor na pevnost izolačního materiálu v tlaku, kdy musí být minimálně dodrženy dále uvedené hodnoty:

Tloušťka izolační vrstvy

Pevnost v tlaku

≤ 20 mm

100 kPa

> 20 mm do 60 mm

200 kPa

Montáž na stěnu

Desky Wolf kotvíme na stěnu vždy delším rozměrem vodorovně s podlahou. Důvodem je konstrukce desky resp. jednotlivých vln orientovaných v podélném směru. Při provrtání pak nedochází k vysypání písku.

Doporučení

Doporučujeme omezit na minimum veškeré mokré procesy! V případě nutnosti se desky Wolf musí celoplošně penetrovat za přesného dodržení technologických postupů a doporučení výrobce.

Vyrovnávací podsyp

Vyrovnávací podsyp u konstrukcí podlah lze aplikovat pouze ve spojité podobě. Volně uložené podsypy ve spojení se systémy Wolf nelze použít. Pod spojitý podsyp je třeba vložit ochrannou fólii a na podsyp položit vrstvu z deskového materiálu např. měkké dřevovláknité desky nebo OSB.

  

Přehled konstrukcí

varianta

řez

popis skladby

1 – dřevěný strop

dřevěný rošt

Federschiene

1. záklop

2. dřevěný trám

3. izolace

4. latě

5. Phonestar

6. opláštění

1. záklop

2. dřevěný trám

3. izolace

4. Federschiene

5. Phonestar

6. opláštění

2 – masivní strop

dřevěný rošt

Federschiene

1. masivní strop

2. latě

3. izolace

4. Phonestar

5. opláštění

1. masivní strop

2. Federschiene

3. izolace

4. Phonestar

5. opláštění

Zpracování a formátování

Zaměření a zakreslení potřebného rozměru desky

Formátování desky Wolf pomocí přímočaré pily. Další možností je použití kotoučové pily, rozbrušovačky nebo zalamovacího nože.

Olepení hrany nově naformátované desky páskou Wolf Tape.

Pečlivé přelepení desky páskou Wolf Tape v rozích.

Pečlivé přelepení pásky Wolf Tape v celé její délce.

Hotovo, deska je připravena pro montáž.

   

 

  

Obecné pokyny pro montáž na stropy

Desky Wolf Phonestar jsou u stropních konstrukcí montovány vždy na nosný rošt. Finální opláštění tvoří deskový materiál na bázi sádrokartonu nebo sádrovlákna. Finální opláštění se v případě stropů kotví pomocí rychlošroubů až do nosného roštu! Desky Wolf Phonestar lze také šroubovat přímo na podbití např. z OSB desky. Toto podbití musí být dostatečně nosné.

Nosný rošt

Pro konstrukci nosného roštu jsou doporučeny masivní dřevěné latě min. 50 x 30 mm nebo profil Federschiene. Montáž lze také provést na dvojitý rošt z CD profilů. Pozor na velkou hmotnost celého systému a pokyny dodavatele. Osová vzdálenost jednotlivých profilů je 312,5 mm ( Wolf Phonestar 1250 x 625 mm).

Správná montáž profilu Federschiene – kotvící prvky musí být montovány s mezerou 1 mm od stropní konstrukce.

Izolace dutin

Dutiny v konstrukcích stěn představují riziko v podobě možných rezonancí zvuku a výrazně se podílí na celkové akustice stavby. Abychom zabránily vzniku rezonancí, vyplňuje se tato dutina izolačním materiálem na bázi minerálního vlákna, dřevovlákna nebo celulózy. Izolace na bázi polystyrenu nebo PU pěn nejsou doporučovány!

 

 Montáž desek Wolf Phonestar

Desky Wolf Phonestar je možné montovat rovnoběžně s nosnou konstrukcí nebo kolmo na rošt. Pohledová strana desky označená štítkem musí směřovat vždy do interiéru.

Wolf Phonestar rozměru 1250 x 625 mm = nosný rošt s osovou vzdáleností 312,5 mm

Desky Wolf Phonestar se montují do přímého styku s obvodovými konstrukcemi stěn beze spár, v řadách, jednotlivé řady potom s převazem min. 312,5 mm (u montáže na plošné podbití je převaz min. 100 mm). Spoje desek musí ležet na nosné konstrukci roštu.

Pokud vzniknou při montáži spáry mezi obvodovou konstrukcí nebo deskami, je třeba je vyplnit pružným akrylátovým tmelem.

Montáž desek Wolf Phonestar - šroubování

Desky Wolf Phonestar se šroubují rychlošrouby, dle typu nosné konstrukce. Deska je uchycena pomocí 15 ks rychlošroubů v rastru 3 x 5. Do nosné konstrukce z kovových profilů je určen rychlošroub s jemným závitem, do dřevěného roštu rychlošroub s hrubým závitem.

 

 

Finální opláštění

Standardně se k finálnímu opláštění používá sádrokartonová nebo sádrovláknitá deska. Finální deska se šroubuje skrz desky Wolf Phonestar až do nosné konstrukce roštu pomocí rychlošroubů odpovídající délky.

 

 

 

 

Montáž na strop – krok za krokem

Krok 1 – izolace dutiny

Dutiny v konstrukcích stěn představují riziko v podobě možných rezonancí zvuku a výrazně se podílí na celkové akustice stavby. Abychom zabránily vzniku rezonancí, vyplňuje se tato dutina izolačním materiálem na bázi minerálního vlákna, dřevovlákna nebo celulózy. Izolace na bázi polystyrenu nebo PU pěn nejsou doporučovány!

U zavřených dřevěných a masivních stropů ukotvíme nejdříve konstrukci nosného roštu a potom vyplníme izolací. Objemová hmotnost těchto materiálů by měla být vyšší než 40 kg/m3.

Krok 2.1 – montáž dřevěného roštu

Nejdříve ukotvíme obvodové latě na veškeré obvodové konstrukce. Po ukotvení obvodových latí namontujeme postupně další latě v osové vzdálenosti 312,5 mm. Nosný rošt musí být rovný, abychom při montáži desek Wolf Phonestar dostali rovnou plochu.

Krok 3.1 – montáž desek Wolf Phonestar na dřevěný rošt

S montáží desek Wolf Phonestar začněte v rohu místnosti. Desku namontujte přímo do kontaktu s obvodovou konstrukcí beze spár. Na jednu desku použijte 15 rychlošroubů TN 3,5 x 40 s hrubým závitem.

Krok 4.1 – finální opláštění

Standardně se k finálnímu opláštění používá sádrokartonová nebo sádrovláknitá deska. Finální deska se šroubuje skrz desky Wolf Phonestar až do nosné konstrukce roštu pomocí rychlošroubů odpovídající délky. U obvodových konstrukcí je nutné vynechat spáru minimálně 4 mm, která se vyplní pružným akrylátovým tmelem.

1. Phonestar, 2. opláštění, 3. obvodová spára

Opláštění musí být u konstrukcí stropů kotveno rychlošrouby každých 250 mm až do nosného roštu.

 

 

Krok 2.2 – montáž kovového roštu - Federschiene

Nejdříve ukotvíme obvodový UD profil na veškeré obvodové konstrukce. Po ukotvení obvodového profilu namontujeme postupně profily Federschiene v osové vzdálenosti 312,5 mm. Nosný rošt musí být rovný, abychom při montáži desek Wolf Phonestar dostali rovnou plochu.

Správná montáž profilu Federschiene – kotvící prvky musí být montovány s mezerou 1 mm od stropní konstrukce.

 

 

Krok 3.2 – montáž desek Wolf Phonestar na kovový rošt

S montáží desek Wolf Phonestar začněte v rohu místnosti. Desku namontujte přímo do kontaktu s obvodovou konstrukcí beze spár. Na jednu desku použijte 15 rychlošroubů TN 3,5 x 35 s jemným závitem.

 

 

 

Krok 4.2 – finální opláštění

Standardně se k finálnímu opláštění používá sádrokartonová nebo sádrovláknitá deska. Finální deska se šroubuje skrz desky Wolf Phonestar až do nosné konstrukce roštu pomocí rychlošroubů odpovídající délky. U obvodových konstrukcí je nutné vynechat spáru minimálně 4 mm, která se vyplní pružným akrylátovým tmelem.

1. Phonestar, 2. opláštění, 3. obvodová spára

Opláštění musí být u konstrukcí stropů kotveno rychlošrouby každých 250 mm až do nosného roštu.